Prezentacja- Erasmus_Ostrava | plik *pdf- rozmiar  2,2 MB | ilość pobrań- 6Europejskie doświadczenie szansą na rozwój zawodowy Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im. Wincentego Witosa w Bujnach realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) 2021-2027. Projekt jest realizowany na zasadach programu Erasmus+, ale dofinansowany z projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, którego beneficjentem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt otrzymał numer 2022-1-PL01-KA122-VET-000079826 i jest realizowany w okresie 1.10.2023 – 30.09.2024. Dofinansowanie projektu wynosi 303296,67 zł.


Celami projektu są rozwój praktycznych kompetencji zawodowych uczniów i uczennic poprzez udział w zagranicznej mobilności zawodowej oraz rozwój ich umiejętności językowych i interpersonalnych. Projekt zmierza pośrednio do zwiększenia szans na rynku pracy uczniów poprzez zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych oraz uzyskanie dokumentów je potwierdzających, jak certyfikat udziału w mobilności, czy dokument Europass-Mobility. Projekt ma także na celu rozwój działalności szkoły na arenie międzynarodowej.
W projekcie weźmie udział 30 uczniów/uczennic Zespołu Szkół CKZ im. W. Witosa w Bujnach z kierunków technik weterynarii, technik rolnik oraz technik leśnik, którzy będą na przełomie maja i czerwca 2024 roku praktykować w
czeskich przedsiębiorstwach w rejonie Ostrawy. Uczniowie odbędą staże zawodowe w wymiarze 4 tygodni. Wraz z
uczniami wyjedzie do Czech dwóch nauczyli, którzy przyjmą rolę opiekunów. Projekt jest realizowany w partnerstwie z czeską firmą Educare et Labora s.r.o. z Ostravy. Partner jest odpowiedzialny w projekcie za organizację staży, wsparcia kulturowego i mentoring. Będzie też prowadzić monitoring postępów uczestników i wraz z opiekunami praktyk dokonywać ich oceny.
Przed wyjazdem za granicę uczestnicy i uczestniczki projektu przejdą przez intensywne zajęcia językowe, kulturowe i pedagogiczne w postaci zajęć dodatkowych w szkole. Wszyscy wyjeżdżający zostaną ubezpieczeni, otrzymają
kieszonkowe oraz podpiszą umowy ze szkołą oraz porozumienia o programach zajęć. Po odbyciu mobilności uczestnicy i uczestniczki zostaną ocenieni za pomocą Kart Oceny Efektów Kształcenia i otrzymają certyfikaty od Partnera oraz dokumenty Europass Mobilność.
Realizacja projektu stworzy uczniom możliwość zdobycia doświadczeń zawodowych, wpłynie na poprawę ich
kompetencji praktycznych związanych z profilem kształcenia, językowych i osobistych, takich jak zwiększenie
tolerancji, otwartości, kreatywności i przedsiębiorczości. Wyjazd za granicę to szansa na otwarcie nowych horyzontów, i poprawę kształcenia w placówce. Projekt to także pierwszy krok na drodze do umiędzynarodowienia procesu nauczania. Dzięki realizacji projektu ulegnie zwiększeniu prestiż szkoły, zarówno my, jak partner projektu – Educare et Labora s.r.o. z Czech, zbierzemy nowe doświadczenia na szczeblu edukacji, rozwiniemy kontakty europejskie i przyczynimy się do zwiększenia mobilności edukacyjnej w Europie.
Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty utrzymania, podróż, ubezpieczenie, kieszonkowe, wycieczki kulturowe,
przejazdy lokalne pokryte zostaną z budżetu projektu. Projekt jest finansowany ze środków EFS+ w podziale:
82,52% środki europejskie 17,48 środki krajowe.
#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie