HARMONOGRAM EGZAMINÓW 2023

INFORMACJA DLA ASOLWENTÓW SZKOŁY DOTYCZĄCA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU 2023

W 2023 r. część ustna jest obowiązkowa dla wszystkich zdających, w tym dla zdających, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w latach 2020–2022, kiedy część ustna egzaminu maturalnego nie była przeprowadzana.
Osoba, która w latach 2020–2022 nie zdała egzaminu z przedmiotu lub przedmiotów w części pisemnej, przystępując do egzaminu maturalnego w 2023r., ma również obowiązek przystąpić do egzaminu maturalnego w części ustnej.


Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 września 2022 r. dotycząca adresu strony internetowej, na której można złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w postaci elektronicznej.

Informacja w sprawie deklaracji

Informacja o organizacji i przeprowadzaniu egzaminu maturalnego

Informacja o organizacji i przeprowadzaniu egzaminu maturalnego

Zbiór instrukcji dotyczących składania oraz przyjmowania e-deklaracji w systemach ZIU oraz SIOEO-2

Zbiór instrukcji dotyczących składania oraz przyjmowania e-deklaracji