Szkoła branżowa I stopnia kształcąca w zawodzie operator obrabiarek skrawających

3 letnia szkoła branżowa I stopnia kształcąca w zawodzie ogrodnik

3 letnia szkoła branżowa I stopnia kształcąca w zawodzie kucharz

3 letnia szkoła branżowa I stopnia kształcąca w zawodzie rolnik

3 letnia szkoła branżowa I stopnia kształcąca w zawodzie operator maszyn leśnych

3 letnia szkoła branżowa I stopnia kształcąca w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych

Szkoła branżowa I stopnia kształcąca w zawodzie operator obrabiarek skrawających
Operator Obrabiarek Skrawających należy do zawodów, których kluczową rolę odgrywa praktyka. Podstawowym układem czynności w tym zawodzie są prace związane z obróbką skrawaniem, które to przyszły operator wykonuje na obrabiarkach konwencjonalnych jaki na tych sterowanych numerycznie. Operator obróbki skrawaniem obsługuje i utrzymuje w należytym stanie technicznym maszyny konwencjonalne i obrabiarki CNC..

Uczniowie kształcący się w tym zawodzie swoje podstawowe prace wykonują na obrabiarkach takich jak: tokarki, frezarki czy szlifierki ale i w zaawansowanej sferze również automaty tokarskie jak i produkcyjne centra obróbcze. Działalność zawodowa obejmuje:

  • zapoznanie się z rysunkiem technicznym
  • zaznajomienie się z instruktarzem Bhp Ppoż.
  • przygotowaniem stanowiska do pracy
  • ustawianiem parametrów technologicznych
  • obsługą manualnych maszyn konwencjonalnych
  • programowaniem maszyn sterowanych numerycznie
  • zapoznanie się z przyrządami pomiarowymi.

Szkoła Branżowa I stopnia w zawodzie operator obrabiarek skrawających pod patronatem firmy Haering oferuje:
• umowę o pracę od pierwszego dnia nauki,
• miesięczne wynagrodzenie dla każdego ucznia do 1900 zł brutto (szczegóły w regulaminie)
• kształcenie w systemie dualnym,
• zajęcia praktyczne w Akademii Haering,
• szkolenia w Niemczech,
• dodatkowy kurs języka niemieckiego,
• bogaty pakiet socjalny,
• zatrudnienie w firmie po zakończeniu szkoły.

3 letnia szkoła branżowa I stopnia kształcąca w zawodzie ogrodnik

Kształcenie w zawodzie ogrodnika ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego
i fachowego obsadzania i utrzymywania ogrodów, parków i trawników. Ogrodnik terenów zielonych współpracuje z zespołem specjalistów, min. z architektami, technikami, operatorami maszyn oraz robotnikami ogrodniczymi. Choć jego czynności są w dużym stopniu zrutynizowane, ostateczny efekt zależy od poczucia estetyki, staranności i rzetelności ogrodnika. Sadząc ozdobne rośliny, drzewa i krzewy, urządzając kwietniki i klomby, zakładając skalniaki, zostawia wizytówkę swego przedsiębiorstwa.
Ogrodnik będzie przygotowany do:
• przygotowania podłoże do nasadzeń,
• sadzenia drzew, krzewów, roślin ozdobnych, wysiewania trawy;
• wykonania konstrukcji pod rośliny, ustalenia miejsc ich sadzenia;
• przygotowania ścieżek, chodników, ścianek, skalniaków, oczek wodnych, płotków itp.;
• sprawdzania stanu zdrowia roślin i drzew, usuwania chwastów, szkodników;
• nawożenia i oprysku roślin;
• przycinania roślin i umieszczania podpór,
• koszenia trawników,
• hodowani roślin z nasion lub sadzonek,
• instalowania, obsługiwania sprzętu nawadniającego;
• doradzania klientom w zakresie utrzymania ogrodu.
Absolwenci mogą pracować w:
• przedsiębiorstwach ogrodniczych,
• zakładach konserwacji terenów zielonych,
• firmach zajmujących projektowaniem i zakładaniem ogrodów.

3 letnia szkoła branżowa I stopnia kształcąca w zawodzie kucharz

Kucharz jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: przechowywania żywności, sporządzania potraw i napojów oraz wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów. W zakładzie gastronomicznym kucharz przyjmuje surowce żywnościowe i zabezpiecza je przed zepsuciem, w odpowiedni sposób je magazynując lub utrwalając. Ocenia i dobiera żywność przeznaczoną do produkcji. Przeprowadza obróbkę wstępną
i przygotowuje półprodukty do obróbki cieplnej. Stosuje różne metody obróbki cieplnej. Do obróbki surowców i półproduktów, ale także do ekspedycji potraw wykorzystuje nowoczesne urządzenia gastronomiczne. Sporządzając potrawy stosuje nowe technologie, zapewniające wysoką efektywność oraz jakość potraw i napojów, między innymi technologie szybkiego schładzania (zamrażania), powolnego ogrzewania i proekologiczne. Wykańcza potrawy i napoje oraz porcjuje je do odpowiednich naczyń stosując aktualne trendy w zakresie aranżacji potraw i napojów. Wykonując swoje zadania zawodowe dba o właściwe bezpieczeństwo zdrowotne sporządzanych potraw i napojów, przestrzega procedur obowiązujących w gastronomii. Przestrzega także zasad racjonalnego żywienia. Stale aktualizuje swoją wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe szczególnie w zakresie towaroznawstwa żywności i nowych technologii stosowanych w gastronomii. Obsługuje programy komputerowe do prowadzenia gospodarki magazynowej i do rejestrowania zamówień kelnerskich. Kucharz może sporządzać potrawy dietetyczne oraz regionalne i z kuchni obcych narodów. Zajmuje się także przygotowywaniem pełnych posiłków zarówno codziennych, jak i okolicznościowych; przygotowuje również potrawy i napoje na przyjęcia dbając o wysoki standard swoich usług. Miejscem pracy kucharza najczęściej są zakłady gastronomiczne typu otwartego i zamkniętego, w tym restauracje hotelowe i gastronomia sieciowa oraz firmy cateringowe, ale również gastronomia na statkach lub w innych środkach transportu, itp. Kucharz może podejmować działalność gospodarczą prowadząc zakłady gastronomiczne lub świadcząc usługi cateringowe.

3 letnia szkoła branżowa I stopnia kształcąca w zawodzie rolnik

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie rolnik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1)wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;
2)prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej
i zwierzęcej;
3)prowadzenia sprzedaży produktów rolnych i zwierząt gospodarskich;
4)obliczania opłacalności produkcji rolniczej.
Kształcenie w zawodzie rolnik przygotowuje osobę uczącą się do wykonywania prac w produkcji roślinnej, zwierzęcej i obsługiwania środków technicznych stosowanych w rolnictwie. Umiejętności te pozwalają również na prowadzenie własnego gospodarstwa rolniczego.

3 letnia szkoła branżowa I stopnia kształcąca w zawodzie operator maszyn leśnych

Operator maszyn leśnych zajmuje się pozyskiwaniem surowca drzewnego, obsługą, konserwacją oraz drobnymi naprawami maszyn i urządzeń leśnych, wykonywaniem prac związanych z hodowlą, ochroną lasu i ochroną przeciwpożarową. Zawód operatora maszyn leśnych szczególnie polecany jest tym wszystkim, którzy chcieliby mieć kontakt ze środowiskiem leśnym, obsługiwać i dobierać maszyny stosowane w gospodarce leśnej.
Absolwent kończący szkołę w zawodzie operator maszyn leśnych będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
• pozyskiwania surowca drzewnego i innych produktów leśnych,
• wykonywania zabiegów stosowanych w gospodarce leśnej,
• prowadzenia i obsługi ciągnika wraz z urządzeniami doczepianymi i podwieszanymi,
• obsługiwania i konserwacji maszyn i urządzeń stosowanych do prac leśnych.

Operator maszyn leśnych znajdzie zatrudnienie w:
• zakładach usług leśnych,
• zakładach pielęgnacji zieleni,
• sferze usług na rzecz leśnictwa.

3 letnia szkoła branżowa I stopnia kształcąca w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) użytkowania pojazdów samochodowych;
2) diagnozowania pojazdów samochodowych;
3) naprawiania pojazdów samochodowych.