Szkoła Branżowa II stopnia w zawodzie Technik Mechanik:
1. MEC.09 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
2. Okres nauki 2 lata
3. System stacjonarny – zajęcia teoretyczne (2 dni) + zajęcia praktyczne u pracodawcy (3 dni)
Dwuletnia szkoła branżowa II stopnia w zawodzie Technik Mechanik umożliwi absolwentom szkoły branżowej I stopnia zdobycie wykształcenia średniego z możliwością uzyskania dyplomu Technika.
Kurs kwalifikacyjny MEC.09
Technik mechanik to atrakcyjny zawód o bardzo długiej historii i szerokim zapotrzebowaniu na rynku pracy. Zawód ten obejmuje swym zasięgiem takie zagadnienia jak: projektowanie, konstruowanie, budowa, eksploatacja i naprawa maszyn, urządzeń i mechanizmów, wytwarzanie części maszyn na obrabiarkach konwencjonalnych i obrabiarkach sterowanych numerycznie. Technicy mechanicy mogą podejmować pracę w różnych gałęziach przemysłu o różnym stopniu organizacji produkcji i usług, w branży mechanicznej w przemyśle maszynowym, samochodowym czy lotnicznym.
W ramach zajęć na kursie MEC.09 uczeń:

 1. Będzie poszerzał swoją wiedzę z zakresie przedmiotów ogólnokształcących i przygotowywał się do zdania egzaminu maturalnego
 2. Rozwijał swoje umiejętności językowe w ramach posługiwania się językiem obcym ogólnym i zawodowym.
 3. Będzie poszerzał wiedzę zawodową teoretyczną i praktyczną w zakresie:
 • Przestrzegania przepisów BHP na stanowiskach do obróbki i montażu części w maszynach i urządzeniach,
 • Podstaw obróbki ręcznej i ślusarskiej, mechanicznej oraz montażu,
 • Procesów produkcyjnych i technologicznych,
 • Narzędzi jakościowych i metrologii pomiarowej,
 • Oprzyrządowania i narzędzi koniecznych do realizacji procesów zachodzących w obróbce mechanicznej,
 • Narzędzi do zarządzania i nadzoru nad procesami obróbki, wytwarzania, kontroli jakości i montażu części maszyn i urządzeń,
 • Organizacji procesów technologicznych obróbki, montażu i demontażu części maszyn i urządzeń,
 • Programowania obrabiarek sterowanych numerycznie w różnych językach sterowania,
 • Nowoczesnych technologii wytwarzania produktów dla przemysłu maszynowego czy samochodowego.