TECHNIK LOGISTYK- ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

Technik logistyk Oddział Przygotowania Wojskowego zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta. Nauka w klasie obejmuje treści z zakresu logistyki oraz przygotowania wojskowego, które pozwalają opanować m.in. umiejętności strzeleckie, taktyczne, musztrę oraz ma na celu przyswojenie wiedzy i umiejętności z zakresu podstawowego szkolenia wojskowego. Program szkolenia dla OPW obejmuje co najmniej 230 godzin zajęć w pięcioletnim cyklu szkoleniowym, wspomagany przez patronacką jednostkę wojskową.
Zajęcia praktyczne OPW odbywają się w szkole oraz jednostce wojskowej. Każdy uczeń otrzymuje dofinansowanie do zakupu umundurowania (dotacja z MON).
Technik logistyk analizuje stan zakupów i nimi zarządza, obsługuje zamówienia i organizuje transport, wykorzystując w tym celu systemy informatyczne. Poza wiedzą ekonomiczną i znajomością zasad zarządzania firmą, technik logistyk powinien posiadać umiejętności menedżerskie: szybko podejmować decyzje i logicznie przewidywać ich konsekwencje, posiadać zdolność koncentracji i umiejętność pracy pod presją.

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

 • język polski,
 • geografia.

PRZEDMIOTY UWZGLĘDNIANE W PROCESIE REKRUTACJI:

 • próba sprawności fizycznej,
 • język polski,
 • matematyka,
 • język obcy,
 • geografia,

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:
Uczniowie zdają egzaminy zawodowe w zakresie kwalifikacji:

 • SPL.01. Obsługa magazynów
 • SPL.04. Organizacja transportu

W ramach kwalifikacji SPL.01 uczeń posiada umiejętności :

 • przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów z magazynu,
 • monitorowania poziomu i stanu zapasów,
 • obsługiwania programów magazynowych,
 • prowadzenia dokumentacji magazynowej,
 • monitorowania procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych;

W ramach kwalifikacji SPL.04 uczeń posiada umiejętności :

 • planowania procesów transportowych,
 • organizowania procesów transportowych,
 • dokumentowania procesów transportowych.

MOŻLIWOŚCI PRACY W ZAWODZIE
Absolwent będzie przygotowany m.in. do:

 • służby w Wojsku Polskim,
 • pracy w sztabach logistyki jednostek wojskowych,
 • pracy w cywilnych jednostkach przedsiębiorstw: przemysłowych, handlowych, dystrybucji towarów itp.,
 • zróżnicowanych pod względem wielkości zatrudnienia firmach, działających w różnych sektorach gospodarki, takich jak produkcja, transport, handel, usługi,
 • firmach produkcyjnych różnego typu, w których są magazyny,
 • centrach logistycznych,
 • składach materiałów i towarów, np. budowlanych, węgla,
 • sklepach,
 • wypożyczalniach,
 • we własnej firmie.

Korzyści dla absolwenta Oddziału Przygotowania Wojskowego:

 • absolwenci szkół OPW będą mogli liczyć na ułatwienia w rekrutacji do służby wojskowej oraz w dalszym kształceniu w uczelniach wojskowych,
 • preferencje w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej,
 • będą uprawnieni do odbycia skróconej służby przygotowawczej, każdy, kto taką służbę odbędzie i złoży przysięgę, stanie się żołnierzem rezerwy,
 • uzyskanie certyfikatu ukończenia szkolenia wojskowego.