TECHNIK LEŚNIK

Technik leśnik zajmuje się planowaniem, organizowaniem i nadzorowaniem prac z zakresu gospodarki leśnej nadleśnictwa: szkółkarstwa, hodowli, ochrony i użytkowania lasu. Nadzoruje czynności podległych mu pracowników, prowadzi dokumentację materiałową, sprawuje nadzór techniczny nad wykonywanymi pracami, dobiera właściwe narzędzia i urządzenia do wykonywanych prac. Praca technika leśnika odbywa się na wolnym powietrzu, w zmiennych warunkach atmosferycznych w lesie lub szkółkach leśnych. Może odbywać się też w pomieszczeniach produkcyjnych oraz biurowych.
W trakcie nauki uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • organizowania i nadzorowania prac związanych z hodowlą lasu,
 • organizowania prac związanych z ochroną zasobów leśnych,
 • prowadzenia prac pomiarowych i inwentaryzacyjnych w drzewostanach,
 • prowadzenia prac związanych z pozyskiwaniem surowca drzewnego oraz użytków ubocznych,
 • organizowania prac związanych z łowiectwem i rekreacyjnym zagospodarowaniem lasu.

Współpracujemy z Nadleśnictwem Piotrków Trybunalski, Zakładem Informatyki Lasów Państwowych, Leśną Osadą Edukacyjną i Ośrodkiem Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Kole.

Nieodzowną częścią w kształceniu przyszłej kadry leśnej są zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa. Praktyka zawodowa uczniów technikum leśnego realizowana jest w klasie drugiej i trzeciej. Jej celem jest opanowanie techniki wykonywania typowych prac gospodarczo – leśnych.

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

 • biologia,

PRZEDMIOTY UWZGLĘDNIANE W PROCESIE REKRUTACJI:

 • język polski,
 • matematyka,
 • język obcy,
 • biologia lub chemia lub fizyka.

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

Uczniowie zdają egzaminy zawodowe w zakresie kwalifikacji:

 • LES.02. Gospodarowanie zasobami leśnymi.

W ramach kwalifikacji LES.02. uczeń posiada umiejętności:

 • organizowania i nadzorowania prac związanych z hodowlą lasu;
 • organizowania i nadzorowania prac związanych z ochroną lasu;
 • organizowania i nadzorowania prac związanych z gospodarką łowiecką i rekreacyjnym zagospodarowaniem lasu;
 • wykonywania prac pomiarowych i inwentaryzacyjnych w drzewostanach;
 • organizowania i nadzorowania prac związanych z pozyskiwaniem surowca drzewnego oraz użytków ubocznych.

MOŻLIWOŚCI PRACY W ZAWODZIE:

 • jednostki organizacyjne Lasów Państwowych;
 • organizacje związane z ochroną środowiska, gospodarką leśną, ochroną lasów i stref zieleni;
 • parki narodowe i krajobrazowe;
 • państwowe lasy samorządów lokalnych i wspólnot majątkowych;
 • biura urządzania lasu i geodezji leśnej;
 • administracja państwowa i samorządowa na stanowiskach odnoszących się do gospodarki leśnej;
 • pracownie usługowo-badawcze i marketingowe produktów leśnych;
 • placówki naukowo-badawczych;
 • firmy prywatne prowadząc działalność gospodarczą w lasach.