W roku 1944 na mocy dekretu PKWN w powiecie piotrkowskim wyłączono dwadzieścia ośrodków, które zostały przeznaczone na cele oświaty rolniczej. Wśród nich znalazły się również Bujny. To niewielka miejscowość w gminie Wola Krzysztoporska położona zaledwie kilka kilometrów od Piotrkowa Trybunalskiego. Przed wojną oprócz gospodarstw indywidualnych na jej terenie znajdował się duży majątek ziemski. Liczące 800 mórg gospodarstwo należące do niemieckiego właściciela zostało po wyzwoleniu rozparcelowane. Dawni fornale oraz okoliczni chłopi otrzymali od 3 do 5 ha. Część majątku, a mianowicie około 70 ha, wyłączono przeznaczając na potrzeby oświaty rolniczej. Na tym właśnie terenie mieści się obecnie Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego. Obiekt szkolny składa się z budynku głównego, budynku szkolnego „B”, pomieszczeń warsztatów szkolnych, internatu i pałacyku. Na terenie placówki mieści się również staw oraz zabytkowy park, o powierzchni 0,4 ha, który dzięki pomocy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, poddano w 1996 roku gruntowej renowacji.

Początkiem istnienia szkoły jest data 15 września 1945 roku, kiedy rozpoczęło działalność dwuletnie Męskie Liceum Ogólno- Rolnicze, które liczyło 8 uczniów i mieściło się wtedy w starym pałacu, pierwszym dyrektorem został Zygmunt Ignatowicz. 22 sierpnia 1945 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej, która ustaliła, iż nauka w szkole będzie bezpłatna, uczniowie mieli jedynie ponosić koszty swego utrzymania. W latach 1946/47 szkoła liczyła 14 uczniów, natomiast w marcu 1947 roku naukę rozpoczęły 23 uczennice Państwowego Żeńskiego Liceum Rolniczo-Gospodarczego, które zostało przeniesione z Witowa. Kilka lat później, bo w 1952/1953 roku powstało Technikum Rolnicze. Szkoła liczyła już wówczas 123 uczniów. 12 września powstał Ludowy Związek Sportowy, który zorganizował sekcję lekkoatletyczną, piłki siatkowej, piłki koszykowej, tenisa stołowego oraz szachową.

W latach 1953/1954 powstało Zaoczne Technikum Rolnicze.

W 1957 roku przy szkole rozpoczął działalność Wydział Kształcenia Korespondencyjnego, a trzy lata później dwuletnia Szkoła Rolnicza I stopnia. Od listopada 1957 lekcje są prowadzone w nowym budynku szkolnym

Pierwsza matura w Bujnach to rok 1960, zdawała ją młodzież z pięcioletniego Technikum Rolniczego, w kolejnym roku do pierwszego egzaminu dojrzałości przystąpili uczniowie Zaocznego Technikum Rolniczego. Dzięki zaangażowaniu społecznemu, w roku 1967, szkoła

otrzymała stadion sportowy. Rok później został on zgłoszony do konkursu „Boisko w każdej wsi” i zajął w nim I miejsce.

W roku 1977 powołano do życia ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH. W siedmiu klasach naukę pobierało 274 uczniów. Trzy lata później w już dziewięciu klasach kształciło się 336 uczniów.

W roku 1993/1994 odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Wincentego Witosa oraz wręczenia Sztandaru- symbolu najwyższych wartości ideowych młodzieży Zespołu Szkół Rolniczych, na miarę W. Witosa, będzie ją jednoczył i towarzyszył w doniosłych chwilach.

Wincenty Witos to wielki orędownik idei zbratania wszystkich warstw narodu polskiego dla harmonijnego funkcjonowania i wielkości naszego, wyzwolonego z niewoli, państwa.

Kolejną istotną datą dla szkoły w Bujnach jest rok 1996/1997, bowiem Ministerstwo Rolnictwa powołało wtedy Centrum Kształcenia Praktycznego. Ta wieloletnia historia szkoły pokazuje, jak zmieniło się nie tylko jej oblicze, ale także powojenna rzeczywistość, polska oświata. Pierwszy zapis w księdze- matce uczniów szkoły w Bujnach umieszczono we wrześniu 1949 roku. Pod numerem pierwszym wpisano Henryka Adamczyka. Jednego z ostatnich wpisów z 2014 roku dokonano pod numerem 5309. Można więc przyjąć, iż przez 70 lat istnienia placówki przeszło przez nią ponad 5 tys. uczniów, czyli rzec można niewielkie miasteczko. Z małej szkoły powstał zespół szkół o różnym profilu, zawsze jednak mniej lub bardziej związany z rolnictwem. Wielu absolwentów z ostatnich lat to synowie tych, którzy kończyli szkołę kilkadziesiąt lat wcześniej. Kontynuowali oni niejako tradycje swych rodziców, gdyż w ciągu tych wszystkich lat można z dumą powiedzieć, że szkoła w Bujnach stała się szkołą z pewnymi tradycjami.

Szkoła rozwija się dynamicznie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom środowiska. Ma wielu przyjaciół, których grono od lat systematycznie rośnie. Są oni wśród lokalnych władz, wśród kierownictwa oraz przedsiębiorstw rolnych i pracujących na rzecz rolnictwa. To również rolnicy, ludzie biznesu, tworzący w nowych realiach gospodarki rynkowej własne przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe czy handlowe.

Grono przyjaciół szkoły powiększają corocznie jej absolwenci.

Historia szkoły