Święto Konstytucji 3 Maja 1791

“Król z Narodem, Naród z królem”
Konstytucja 3 Maja uchwalona przez Sejm Wielki w 1791 r. była pierwszą Konstytucją w Polsce i drugą na świecie po konstytucji amerykańskiej. Była symbolem dążenia do odrodzenia narodowego przez cały okres zaborów. Święto narodowe 3 Maja ustanowione w 1919 r. wprowadzono ponownie w 1990 r.

Najważniejsze postanowienia Konstytucji 3 Maja
● zniesienie wolnej elekcji
● zniesienie liberum veto
● ograniczenie roli senatu
● ograniczenie odrębności Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego
● uznanie chłopów za część narodu
● uznanie religii katolickiej za religię wiodącą
● gwarancja tolerancji religijnej
● pozbawienie szlachty prawa najwyższej zwierzchności nad poddanymi i ograniczenie jej roli w państwie
● wprowadzenie dziedziczności tronu
● ustanowienie trójpodziału władzy
● nadanie praw mieszczanom

Konstytucja nie weszła w życie, ponieważ część magnatów zawiązała Konfederację w Targowicy z 18/ 19 maja 1792 r. Targowiczanie poprosili o pomoc Rosję, mając nadzieję, że Konstytucja, która ograniczała prawa szlachty, nie zostanie wprowadzona.
Rozpoczęła się wojna w obronie Konstytucji, która zakończyła się klęską i drugim rozbiorem Polski w 1793 r. Konstytucja do dziś pozostaje niedoścignionym wzorem i symbolizuje marzenia Polaków o niezawisłości państwa i wolności jego obywateli.

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja